Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ:

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), společnost INDUS zavedla vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Prostřednictvím VOS nebo Ministerstva spravedlnosti, mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, či jinak porušuje právní předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

PRACÍ NEBO JINOU OBDOBNOU ČINNOSTÍ SE ROZUMÍ:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Společnost INDUS, prohlašuje, že si je vědoma zákazu odvetných opatření stanovených v čl.19 Směrnice EU a ust. § 4 Zákona.

PODÁNÍ A PŘÍJEM OZNÁMENÍ:

Oznámení je možné podat příslušné pověřené osobě k přijímání a prošetření oznámení:

 1. Písemně doručením v zalepené obálce označené „k rukám Bc. Lumíra Kübela – NEOTVÍRAT“ 
  na adresu: 
  INDUS, spol. s r.o. 
  U Hostivařského nádraží 556/12
  102 00 Praha 10
 2. Elektronicky na e-mailovou adresu: lumir.kubel@indus-czech.cz
 3. Telefonicky na čísle +420 736 521 277
 4. Osobně po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem

JAK BUDE OZNÁMENÍ VYŘIZOVÁNO:

Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.